เกษตรนราธิวาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรนราธิวาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรนราธิวาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภ

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และโครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรนราธิวาส  ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และโครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรนราธิวาส  ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมอนุร

เกษตรนราธิวาส   ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยใช้เวทีการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 11 / 2566

เกษตรนราธิวาส   ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยใช้เวทีการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 11 / 2566

เกษตรนราธิวาส   ขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเ

เกษตรนราธิวาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรนราธิวาส  จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ  (District Workshop : DW)  ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567

เกษตรนราธิวาส  จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเ

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเ

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

                                  วันพฤห

เกษตรนราธิวาส นำคณะเจ้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55

เกษตรนราธิวาส  นำคณะเจ้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร  ครบรอบปีที่ 55

เกษตรนราธิวาส  นำคณะเจ้าที่สำนักงานเกษตร

เกษตรนราธิวาส นำสินค้าเด่นในตลาดเกษตรกรออนไลน์ ร่วมจำหน่ายในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55

เกษตรนราธิวาส  นำสินค้าเด่นในตลาดเกษตรกรออนไลน์ ร่วมจำหน่ายในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55

เกษตรนราธิวาส  นำสินค้าเด่นในตลาดเกษตรกร