นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        – เส้นทางก้าวหน้าทางอาชีพ Career Path

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     – มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        – การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ