แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร


O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร

 


แผนผังกระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต

O22 แผนผังกระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต