แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

คำสั่งสำนักงานเกษตรจ. บริหารความเสี่ยง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปค.1

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ปค.4

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ปค.5 ใหม่