011165 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ
011165 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี
020266 ซื้อวัสดุโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพไม้ผลที่มีศักยภาพในกล่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
031165 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี
031165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
081165 ซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร
110166 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
111165 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามและประเมินผลแปลงเกษตรผสมผสานความมั่นคงทางด้านอาหาร
140266 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
151165 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
151165 ซื้อวัสดุการเกษตรจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
181165 จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน และการตลาด
181165 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
181165 ซื้อวัสดุพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
221165 ซื้อวัสดุการเกษตร จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน
270266 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
270266 ซื้อวัสดุประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ ๒
291265 จ้างเหมาพนักงานเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเ.pdf (45 downloads)   9 เมษายน 2564

ซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการรวมกลุ.pdf (40 downloads)   9 เมษายน 2564

22032564-แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสิรมการร.pdf (49 downloads)    22 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ.pdf (42 downloads)   16 มีนาคม 2564

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบการผสมผสาน-เกษตรกรปีที่-3.pdf (28 downloads)   16 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายประจำแปลงต้นแบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน.pdf (37 downloads)   8 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน-GAP.pdf (35 downloads)   8 มีนาคม 2564

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน.pdf (44 downloads)   8 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุจัดเวทีแลกสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด-1.pdf (42 downloads)   1 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด-2.pdf (38 downloads)   1 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ.pdf (41 downloads)   23 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว.pdf (37 downloads)   19 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-และเอกสารการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร.pdf (39 downloads)   19 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดอบรม-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ.pdf (41 downloads)   19 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดเวที-Focus-Group-ประเมินผลข้อมูลระดับจังหวัด.pdf (35 downloads)   17 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-จัดเวที-Focus-Group-ประเมินผลข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัด.pdf (41 downloads)   17 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม-มะพร้าว-ปาล์มน้ำมัน.pdf (37 downloads)   9 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ-ศดปช.-ระดับจังหวัด-ครั้งที่-1.pdf (33 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด.pdf (36 downloads) 2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน-ระดับจังหวัด.pdf (35 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูยางพารา.pdf (33 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ-ศดปช.-ระดับจังหวัด.pdf (36 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด.pdf (37 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุโครงการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร.pdf (41 downloads)   25 มกราคม 2564

จ้างเหมาอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ด-สำหรับใช้กับ-Tablet.pdf (41 downloads)   13 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมประธานศูนย์เครือข่าย-ศพก.-ครั้งที่-1.pdf (36 downloads)   12 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมให้ความรู้-และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่.pdf (31 downloads)   12 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุโครงการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร.pdf (37 downloads)   8 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน.pdf (35 downloads)   6 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุจัดอบรมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ.pdf (27 downloads)   6 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมเกษตรกร-โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ.pdf (34 downloads)   6 มกราคม 2564

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ซื้อวัสดุโครงการยกระดับการผลิตและคุณภาพผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน-GAP-1.pdf (36 downloads)   5 มกราคม 2564

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น.pdf (40 downloads)   5 มกราคม 2564

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น-โครงการเกษตรอินทรีย์.pdf (37 downloads)   5 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่-2.pdf (32 downloads)   4 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่-1.pdf (43 downloads)   4 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำเอกสารการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่.pdf (36 downloads)   4 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-แปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูอย่างเหมาะสม.pdf (35 downloads)   25 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่.pdf (39 downloads)   24 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย-ศพก.-และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด.pdf (31 downloads)   22 ธันวาคม 2563

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมคณะกรรมการเครือข่าย-ศพก..pdf (37 downloads)   22 ธันวาคม 2563

จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่-ไตรมาส-1-1.pdf (40 downloads)   9 ธันวาคม 2563

09122563-จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่-ไตรมาส-1.pdf (35 downloads)   9 ธันวาคม 2563

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน.pdf (36 downloads)   7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช.pdf (38 downloads)   7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม.pdf (33 downloads)   7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุ-จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา.pdf (34 downloads)   3 ธันวาคม 2563

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา.pdf (33 downloads) 3 ธันวาคม 2563

จ้างจัดทำป้ายไวนิล-และถ่ายเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ.pdf (40 downloads) 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2563 (57 downloads)   20 กุมภาพันธ์ 2563

[Download not found]  20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะที่ 1 (41 downloads)   6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด (43 downloads)   6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ (40 downloads)   15 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จัดเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (37 downloads)   10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินโครงการ ศพก. (จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด) (40 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตรกร เพื่อดำเนินงานโครงการจัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ (42 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันดีเซลและสารหล่อลื่นเพื่อใช้ในการติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยติดตามและรายงาน (41 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการ ศพก. (จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด) (43 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (43 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการจัดเวทีเรียนรู้ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) (41 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)) (48 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป (40 downloads)   6 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563 (49 downloads)   26 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทางการเกษตรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช (40 downloads)   18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 1x2.7 เมตร (35 downloads)   18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (39 downloads)   18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 1 (40 downloads)   17 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (36 downloads)   17 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (34 downloads)   16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (44 downloads)   16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (36 downloads)   16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและค่าจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าว) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (33 downloads)   11 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล อบรมทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป (34 downloads)   11 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (45 downloads)   11 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายไวนิลอบรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน (40 downloads)   11 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างเพื่อดำเนินการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลง ระดับจังหวัด (40 downloads)   9 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง (47 downloads)   4 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเพื่อจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (36 downloads)   2 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (46 downloads)   2 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (38 downloads)   2 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจัดเวทีเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรและเครือข่าย ครั้งที่ 1 (40 downloads)   26 พฤศจิกายน 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส (47 downloads)   22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ดสำหรับใช้กับ Tablet (39 downloads)   8 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ ออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล และถ่ายเอกสาร (38 downloads)   6 พฤศจิกายน 2562

[download id=”526″]  22 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) (46 downloads)   23 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดสถานที่แข่งขันตอบปัญหาการเกษตร โครงการจัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ปี 2562 (42 downloads)   3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในงานและควบคุมตลอดการจัดงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ปี 2562 (37 downloads)   3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ภาค (36 downloads)   29 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเล่มสรุปผล งานวันลองกอง ปี 2562 (ฝ่ายประเมินผล) (34 downloads)   26 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพเิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 (42 downloads)   21 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส (45 downloads)   21 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ (45 downloads)   21 สิงหาคม 2562

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (40 downloads)   18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำรังชันโรงพร้อมชันโรง และจัดทำป้ายแปลง การส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน (54 downloads)   4 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียน (53 downloads)   31 พฤษภาคม 2562

  31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตรการจัดการศัตรูยางพารา โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (58 downloads)   24 พฤษภาคม 2562

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (46 downloads)   21 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (36 downloads)   13 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายแปลงรายละเอียดกิจกรรมเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม (43 downloads)   7 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (53 downloads)   1 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว (48 downloads)   26 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำเอกสารรูปเล่มผลงาน การคัดสรร บุคคล เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด (45 downloads)   22 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด (57 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน (38 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (35 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ (38 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (37 downloads)   11 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (40 downloads)   5 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 และ 2 (39 downloads)   27 กุมภาพันธ์ 2562