แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและขยายผล

O15 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและขยายผล


ประกาศผู้ชนะ 2567

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

30112566 ซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะที่ 1
28112566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
28032567 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 6788 นธ
28032567 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายบริหารทั่วไป
27112566 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1405 นธ
27032567 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 4852 นธ
23012567 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการส่งเสริมการเกษตรไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
23012567 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการสร้างความเข้มแข็งกล่มการผลิตด้านการเกษตร
20122566 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
20112566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการติดตามประเมินผลขับเคลื่อนการพัฒนา ศดปช. ในพื้นที่
20112566 จ้างออกแบบและจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการแปลงใหญ่
20032567 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2512 นธ
19032567 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 7013 นธ
18032567 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocara
18012567 ซื้อวัสดุการเกษตรในโครงการ พฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
18012567 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ศพก.
16112566 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับ โครงการไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
16112566 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
13022567 ซื้อตะกร้าผลไม้ ในโครงการพัฒนาจุดรวบรวมและบรรจุภัณฑ์ ไม้ผลเพื่อการเพิ่มมูลค้่า
12122566 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
12032567 ซื้อวัสดุการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
10112566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10112566 จ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10112566 จ้างถ่ายเอกสาร ในโครงการพัฒนาคุณภาพมารตฐานสู่มารตฐาน GAP
10012567 ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
10012567 จ้างจัดทำโล่รางวัลและจัดทำเอกสารในโครงการ แปลงใหญ่ กิจกรรมย่อยประกวด ศพก.
09112566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
09012567 ซื้อวัสดุประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
09012567 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
08022567 ซื้อวัสดุอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
08022567 จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล พร้อมค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
06112566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ถ่ายทอดความรู้ตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
06112566 ซื้อวัสดุจัดเวทีชุมชนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย
06102567 จ้างเหมาบริการจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet
06102566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2566
04122566 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
04122566 ซื้อวัสดุติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
04122566 ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
04122566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกร
03112566 ซื้อวัสดุทางการเกษตรในโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
03012567 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2567
03012567 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม 2566
02112566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
02112566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567
02112566 จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 4852 นธ
02022567 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์พัฒนาตลาดเกษตรกร
01122566 ซื้อวัสดุอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย
01022567 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัส


ประกาศ จังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/1mscXCM6hmvQBxjtREMy_b_8sWsb1gLnS/view?usp=sharing

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำ

011165 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ
011165 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี
020266 ซื้อวัสดุโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพไม้ผลที่มีศักยภาพในกล่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
031165 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี
031165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
081165 ซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร
110166 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
111165 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามและประเมินผลแปลงเกษตรผสมผสานความมั่นคงทางด้านอาหาร
140266 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
151165 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
151165 ซื้อวัสดุการเกษตรจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
181165 จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน และการตลาด
181165 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
181165 ซื้อวัสดุพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
221165 ซื้อวัสดุการเกษตร จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน
270266 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
270266 ซื้อวัสดุประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ ๒
291265 จ้างเหมาพนักงานเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเ.pdf (49 downloads)   9 เมษายน 2564

ซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการรวมกลุ.pdf (45 downloads)   9 เมษายน 2564

22032564-แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสิรมการร.pdf (53 downloads)    22 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ.pdf (46 downloads)   16 มีนาคม 2564

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบการผสมผสาน-เกษตรกรปีที่-3.pdf (33 downloads)   16 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายประจำแปลงต้นแบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน.pdf (41 downloads)   8 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน-GAP.pdf (41 downloads)   8 มีนาคม 2564

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน.pdf (49 downloads)   8 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุจัดเวทีแลกสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด-1.pdf (44 downloads)   1 มีนาคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด-2.pdf (43 downloads)   1 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ.pdf (46 downloads)   23 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว.pdf (42 downloads)   19 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-และเอกสารการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร.pdf (45 downloads)   19 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดอบรม-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ.pdf (46 downloads)   19 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดเวที-Focus-Group-ประเมินผลข้อมูลระดับจังหวัด.pdf (37 downloads)   17 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-จัดเวที-Focus-Group-ประเมินผลข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัด.pdf (46 downloads)   17 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม-มะพร้าว-ปาล์มน้ำมัน.pdf (41 downloads)   9 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ-ศดปช.-ระดับจังหวัด-ครั้งที่-1.pdf (39 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด.pdf (42 downloads) 2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน-ระดับจังหวัด.pdf (41 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูยางพารา.pdf (36 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ-ศดปช.-ระดับจังหวัด.pdf (39 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด.pdf (41 downloads)   2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุโครงการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร.pdf (46 downloads)   25 มกราคม 2564

จ้างเหมาอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ด-สำหรับใช้กับ-Tablet.pdf (46 downloads)   13 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมประธานศูนย์เครือข่าย-ศพก.-ครั้งที่-1.pdf (41 downloads)   12 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมให้ความรู้-และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่.pdf (37 downloads)   12 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุโครงการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร.pdf (41 downloads)   8 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน.pdf (39 downloads)   6 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุจัดอบรมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ.pdf (31 downloads)   6 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมเกษตรกร-โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ.pdf (39 downloads)   6 มกราคม 2564

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ซื้อวัสดุโครงการยกระดับการผลิตและคุณภาพผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน-GAP-1.pdf (41 downloads)   5 มกราคม 2564

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น.pdf (44 downloads)   5 มกราคม 2564

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น-โครงการเกษตรอินทรีย์.pdf (42 downloads)   5 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่-2.pdf (38 downloads)   4 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่-1.pdf (48 downloads)   4 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำเอกสารการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่.pdf (41 downloads)   4 มกราคม 2564

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-แปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูอย่างเหมาะสม.pdf (40 downloads)   25 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่.pdf (43 downloads)   24 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย-ศพก.-และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด.pdf (34 downloads)   22 ธันวาคม 2563

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมคณะกรรมการเครือข่าย-ศพก..pdf (43 downloads)   22 ธันวาคม 2563

จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่-ไตรมาส-1-1.pdf (44 downloads)   9 ธันวาคม 2563

09122563-จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่-ไตรมาส-1.pdf (40 downloads)   9 ธันวาคม 2563

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน.pdf (41 downloads)   7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช.pdf (42 downloads)   7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม.pdf (37 downloads)   7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุ-จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา.pdf (38 downloads)   3 ธันวาคม 2563

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา.pdf (38 downloads) 3 ธันวาคม 2563

จ้างจัดทำป้ายไวนิล-และถ่ายเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ.pdf (44 downloads) 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2563 (62 downloads)   20 กุมภาพันธ์ 2563

[Download not found]  20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะที่ 1 (45 downloads)   6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด (50 downloads)   6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ (46 downloads)   15 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จัดเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (41 downloads)   10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินโครงการ ศพก. (จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด) (44 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตรกร เพื่อดำเนินงานโครงการจัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ (47 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันดีเซลและสารหล่อลื่นเพื่อใช้ในการติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยติดตามและรายงาน (45 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการ ศพก. (จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด) (49 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (47 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการจัดเวทีเรียนรู้ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) (45 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)) (54 downloads)   9 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป (44 downloads)   6 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563 (54 downloads)   26 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทางการเกษตรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช (45 downloads)   18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 1x2.7 เมตร (41 downloads)   18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (45 downloads)   18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 1 (45 downloads)   17 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (40 downloads)   17 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (39 downloads)   16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (49 downloads)   16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (40 downloads)   16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและค่าจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าว) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (37 downloads)   11 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล อบรมทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป (38 downloads)   11 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (49 downloads)   11 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายไวนิลอบรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน (45 downloads)   11 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างเพื่อดำเนินการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลง ระดับจังหวัด (46 downloads)   9 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง (51 downloads)   4 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเพื่อจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (40 downloads)   2 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ (51 downloads)   2 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (42 downloads)   2 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจัดเวทีเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรและเครือข่าย ครั้งที่ 1 (44 downloads)   26 พฤศจิกายน 2562 

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส (52 downloads)   22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะเช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ดสำหรับใช้กับ Tablet (43 downloads)   8 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ ออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล และถ่ายเอกสาร (40 downloads)   6 พฤศจิกายน 2562

[download id=”526″]  22 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) (51 downloads)   23 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดสถานที่แข่งขันตอบปัญหาการเกษตร โครงการจัดงานวันลองกองในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ปี 2562 (46 downloads)   3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในงานและควบคุมตลอดการจัดงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ปี 2562 (41 downloads)   3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ภาค (40 downloads)   29 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำเล่มสรุปผล งานวันลองกอง ปี 2562 (ฝ่ายประเมินผล) (38 downloads)   26 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพเิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 (44 downloads)   21 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส (50 downloads)   21 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ (48 downloads)   21 สิงหาคม 2562

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (44 downloads)   18 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำรังชันโรงพร้อมชันโรง และจัดทำป้ายแปลง การส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน (59 downloads)   4 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียน (57 downloads)   31 พฤษภาคม 2562

  31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตรการจัดการศัตรูยางพารา โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (64 downloads)   24 พฤษภาคม 2562

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (51 downloads)   21 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (45 downloads)   13 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายแปลงรายละเอียดกิจกรรมเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม (46 downloads)   7 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (57 downloads)   1 เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว (51 downloads)   26 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำเอกสารรูปเล่มผลงาน การคัดสรร บุคคล เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด (50 downloads)   22 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด (65 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน (42 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (40 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ (41 downloads)   20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (42 downloads)   11 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (43 downloads)   5 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 และ 2 (45 downloads)   27 กุมภาพันธ์ 2562