นายจตุรงค์  พรหมวิจิต

เกษตรจังหวัดนราธิวาส

 

                                                                         

นางลัดดาวัลย์  จันทิตย์                                                                    นางวินา  ปุย

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต                                                หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

 นางสาวงามเพ็ญ  ลอยเมฆ                                                                  – ว่าง – 

  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ                                       หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

 

 นางศิวภร  ศรีประเสริฐ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส

172019_๑๙๐๗๐๑_0007                                       1332020_๒๐๐๓๑๓_0019                                              1332020_๒๐๐๓๑๓_0023

นายหมัดซากี  บินยูโซ๊ะ                              นางสุจิตรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา                                   นายสุทัศน์  น้อยสร้าง 

เกษตรอำเภอบาเจาะ                                        เกษตรอำเภอศรีสาคร                                            เกษตรอำเภอตากใบ   

 

                                                                                   

  นายซูไฮดี  บาซอ                                                นายหะสัน  กือมะ                                             นายสมพงษ์  ด้วงสุข               
เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส                               เกษตรอำเภอจะแนะ                                         เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก   

รักษาราชการเเทน
                                                                               เกษตรอำเภอสุคิริน 

 

                                                                                                                         

  นางโรซานา  สือนิ                                          นายวิเชียร  หญ้าปรัง                                            นายสุไหมิง  บือราเฮง                         

เกษตรอำเภอสุไหงปาดี                         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                   เกษตรอำเภอรือเสาะ                                                                                                                                                                        รักษาราชการเเทน เกษตรอำเภอจะเเนะ

 

                                                           172019_๑๙๐๗๐๑_0016                                              172019_๑๙๐๗๐๑_0020

นายสมชาย  คงประเสริฐ                                               นางจารุดา  ลดาวัลย์วิวัฒน์                                 นางซูไรด้า  สือนิ
    เกษตรอำเภอแว้ง                                                              เกษตรอำเภอยี่งอ                                       เกษตรอำเภอเจาะไอร้อง   

   
นางฮาฟีซา เมาะมิง   
 
                                                                               
    เกษตรอำเภอระแงะ