สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 40 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073 532 222 โทรสาร 073 532 217       

พิกัดภูมิศาสตร์ Zone 47 N  X 810143, Y 710972

วิสัยทัศน์

      เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจ

1. สนับสนุน และพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายผลสู่ชุมชน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตรและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรในเชิงธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรอย่างทั่วถึง
6. ให้บริการ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร
7. บูรณาการงานกับทุกภาคส่วน ในการศึกษา วิจัย พัฒนาด้านการเกษตร

เป้าประสงค์

1. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน

2. สินค้าเกษตร มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

3. บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัล เทคโนโลยี มีทัศนคติที่ดีในการบริการ และส่งเสริมการเกษตร 

c7c280cd7f91fc97118396266e486123a_4620693218498183167_๒๐๐๓๑๖_0001