เกษตรนราธิวาส  ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และโครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                               วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566   นายจตุรงค์ พรหมวิจิต  เกษตรจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และโครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายสมพงษ์ ด้วงสุข เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านมูโนะ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 160 คน

                              สำหรับงานจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกิจกรรมการทำงานที่มีประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และโครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น