มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
– 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


* กดเพื่อทำแบบประเมิน

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

–            

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf (57 downloads)

 

มาตรการป้องกันการทุจริต


 
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ