มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* กดเพื่อทำแบบประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส


O30 ประเมินความเสี่ยงทุจริต