นายจตุรงค์  พรหมวิจิต
เกษตรจังหวัดนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ 086-957-7455

 

นางลัดดาวัลย์  จันทิตย์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต
หมายเลขโทรศัพท์ 093-624-7779

 

 

 

 

 

 

 

( ว่าง )
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์  –

 

นางวินา  ปุย
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หมายเลขโทรศัพท์ 086-293-4788

 

นางสาวงามเพ็ญ  ลอยเมฆ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์เเละสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 094-593-7329

 

นางศิวภร  ศรีประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 061-173-5678