เกษตรนรา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน”
———————————————-
                                        วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ” โดยมีนางโรซานา สือนิ เกษตรอำเภอรือเสาะ ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในโอกาสนี้ นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ ได้ให้แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน ประกอบด้วยแนวทางการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกทุเรียน และการบริหารจัดการด้านการตลาดแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานฯ ณ ศูนย์เครือข่ายศพก. (แปลงทุเรียนหมอนทองบ้านไอร์จาดา) ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีฐานเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้มาร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่
1.สถานีประมง การดูแลสัตว์น้ำ
2.สถานีปศุสัตว์การดูแลสัตว์ปีก
3.สถานีการบริหารจัดการศัตรูพืชและสารชีวภัณฑ์ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
4.สถานีหม่อนไหม การขยายพันธุ์และแปรรูปต้นหม่อน
5.สถานีชลประทาน การนำนวัตกรรมแอร์แวมาใช้ในแปลงเกษตร
6.สถานีการให้ความรู้เรื่องกองทุนหมุนเวียน
7.สถานีการจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
8.สถานีคลินิกสหกรณ์
                              สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรใหม่ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาการผลิตทางการเกษตร ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการเรียนรู้จากการเห็นของจริงภายใต้การบูรณาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรนรา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น