วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ประจำปี 2565 โดยมีนายสัมพันธ์ อุดร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร , นายวีระพันธุ์ นิลวัตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอรือเสาะ เกษตรอำเภอศรีสาคร เกษตรอำเภอสุคิริน และเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสถาบันฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ ในรูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยข้อสรุปจากการประชุมได้กำหนดขับเคลื่อนงานการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยการลงพื้นที่ช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในประเด็นต่างๆ เช่น ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน สิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุน การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของสถาบันฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป

เกษตรนรา  ขับเคลื่อนงานการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกร ในโครงการทุเรียนคุณภาพ ประจำปี  2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น