วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (
Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอยี่งอ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส ร่วมกล่าวให้การต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมพร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการและฐานเรียนรู้ภายในงาน โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรม“ดูดน้ำหวานชันโรงจากกล่องชันโรง” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน

                         สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 จัดขึ้นเพื่อ
เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรใหม่ ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาการผลิตทางการเกษตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ผ่านการเรียนรู้จากการเห็นของจริง ภายใต้การบูรณาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดสถานีเรียนรู้ 6 สถานี ประกอบด้วย  สถานีการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคพืช สถานีการตรวจวิเคราะห์ดิน สถานีการเลี้ยงชันโรงในสวนยางพารา สถานีการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารา สถานีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ สถานีการขยายพันธุ์พืชรวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น การผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุน การใช้ยาและเวชภัณฑ์ในสัตว์ปีก  การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ต่อไป


เกษตรนรา ขับเคลื่อนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น