วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) เขตตรวจราชการที่ 7 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ นายกัสมัน ยะมาเเล เกษตรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์เเละสารสนเทศ​ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เเละหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เเทนส่วนราชการ ผู้เเทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ อาคารฝึกอาชีพด้านการเกษตร “หอมกลิ่นลองกอง” สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการตามแผนการตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการ ได้เเก่ 1. นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 นโยบาย) 2.โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 4. การตรวจราชการตามเหตุการณ์หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เเละการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เกษตรนรา ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น