วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตรเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลาและนราธิวาส) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการของงบกลุ่มจังหวัดชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ”หอมกลิ่นลองกอง” สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกลองกองและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จากพื้นที่ 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 80 ราย ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความสนใจในหลักสูตร และหวังนำความรู้ไปปรับใช้ในระดับแปลงตนเองเพื่อขอรับ การรับรองการผลิตพืช GAP ให้สำเร็จอันจะช่วยเพิ่มคุณภาพและราคาผลผลิตของเกษตรกรต่อไป

เกษตรนรา เร่งตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (GAP) เพื่อเพิ่อประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น