เกษตรนรา เดินหน้า อบรมสร้างการรับรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ปลูกผัก

เกษตรนรา เดินหน้า อบรมสร้างการรับรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ปลูกผัก

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางรัตนา ถิระโชติ