วันที่ 16 มกราคม 2563 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไมตรี  แก้วชะฎา  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมทั้งบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  สาธารณสุขอำเภอเมือง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม  ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และกิจกรรมประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร   ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส

การอบรมครั้งนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม  26  ราย  ซึ่งผลการตรวจเลือดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ  มี ระดับปกติ  ปลอดภัย  มีความเสี่ยง  และไม่ปลอดภัย  ซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในระดับ มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยได้รับคำแนะนำในการดูแลตัวเองและใช้ว่านรางจืดต้มน้ำดื่มเพื่อให้ลดปริมาณสารเคมี

ทั้งนี้  จากการอบรมเกษตรกรให้ความสนใจและตระหนักถึงโทษภัยของสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรเป็นอย่างมาก

เกษตรนรา เดินหน้า อบรมสร้างการรับรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ปลูกผัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น