เกษตรนราธิวาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรนราธิวาส  จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ  (District Workshop : DW)  ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567

เกษตรนราธิวาส  จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเ

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเ

เกษตรนราธิวาส ร่วมงานเสวนา “การเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

                                  วันพฤห